MamboPL.com
 
Menu g³ówne
AKTUALNO¦CI
Start
To nas wyr√≥¬Ņnia!
O szkole
Dokumenty szko³y
Rada Rodziców
Patron szko³y
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szko³y
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podrêczniki
Sto³ówka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CH√ďR
------------------
Projekt edukacyjny
Zamówienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium O¬∂wiaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Chór
Chór Amo Libertatem

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Ch√≥r "Amo Libertatem" Gimnazjum nr 2 im. Kawaler√≥w Orderu Wojennego Virtuti Militari dzia¬≥a od wrze¬∂nia 2001 roku. Pocz¬Ītkowo by¬≥ to Zesp√≥¬≥ Wokalno-Instrumentalny. Obecnie jest to ch√≥r mieszany, trzyg¬≥osowy. Ch√≥r aktywnie uczestniczy w¬†wi√™kszo¬∂ci uroczysto¬∂ci szkolnych. W¬†swoim dorobku ma ¬∂rednio 10 koncert√≥w rocznie. Od 2001 roku Ch√≥r zaprezentowa¬≥ si√™ publicznie oko¬≥o 100 razy. Dyrygentem Ch√≥ru jest p.¬†Katarzyna Boniecka.
¬†¬†¬†¬†¬†Ch√≥r "Amo Libertatem" wyst√™puje w¬†spektaklach muzycznych po¬∂wi√™conych wybitnym postaciom - Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Fryderykowi Chopinowi, Stanis¬≥awowi Moniuszce i¬†ks.¬†Janowi Twardowskiemu. Bierze udzia¬≥ w¬†sesjach naukowych po¬∂wi√™conych kulturze Mazowsza i¬†kulturze ¬Ņydowskiej. Koncertuje dla Klubu Kawaler√≥w Orderu Wojennego Virtuti Militari, dla ¬¶rodowiska ¬Įo¬≥nierzy Pu¬≥ku AK "Baszta" oraz dla mokotowskich emerytowanych nauczycieli. Organizuje koncerty dla uczni√≥w szk√≥¬≥ podstawowych. Ch√≥r wyst¬Īpi¬≥ na koncercie "¬¶piewaj gdy las si√™ zieleni" wsp√≥¬≥organizowanym z¬†Ch√≥rem Kameralnym "KameLeon" Akademii Leona Ko¬ľmi√Īskiego w¬†maju 2009 roku. Zesp√≥¬≥ prezentowa¬≥ si√™ w¬†Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w¬†Warszawie oraz w¬†Studiu Koncertowym Polskiego Radia im.¬†Witolda Lutos¬≥awskiego. Ch√≥r dwukrotnie ¬∂piewa¬≥ r√≥wnie¬Ņ na imprezie plenerowej - "Mokotowskie Po¬Ņegnanie Lata" - organizowanej przez w¬≥adze dzielnicy.
     Chór "Amo Libertatem" ma w swoim dorobku dwie p³yty CD. Obie powsta³y w 2008 roku. Pierwsza z nich zatytu³owana "Amo Libertatem" powsta³a w studiu nagraniowym w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w 2008 roku. Na p³ycie znalaz³y siê renesansowe psalmy i  madryga³y, pie¶ni patriotyczne i wspó³czesne kompozycje chóralne.
¬†¬†¬†¬†¬†W¬†tym samym roku Ch√≥r "Amo Libertatem" na zam√≥wienie Wydawnictwa Eurograf przygotowa¬≥ i¬†nagra¬≥ na p¬≥yt√™ 16 piosenek o¬†czterech porach roku. Autork¬Ī s¬≥√≥w do kilku piosenek na p¬≥ycie jest p.¬†Anna Gajewska, nauczycielka j√™zyka polskiego w¬†Gimnazjum nr¬†2. Kompozycji i¬†aran¬Ņacji cz√™¬∂ci piosenek podj√™¬≥a si√™ p.¬†Katarzyna Boniecka - nauczycielka muzyki i¬†dyrygent Ch√≥ru "Amo Libertatem"
¬†¬†¬†¬†¬†Ch√≥r "Amo Libertatem" Gimnazjum nr¬†2 jest od lat jednym z¬†najlepszych ch√≥r√≥w szkolnych na Mokotowie, o¬†czym ¬∂wiadcz¬Ī liczne nagrody w¬†konkursach ch√≥ralnych.

Osi¬Īgni√™cia

Ch√≥r „Amo Libertatem” na Youtubie

P¬≥yta Ch√≥ru „Amo Libertatem”(1669kB) (1669kB)
Nowe nagrania chóru:
            

            


Certyfikaty

Certyfikat Szko¬≥y Wspieraj¬Īcej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szko³a"

(1669kB)

Certyfikat Dru¬Ņyny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szko¬≥y z Klas¬Ī

(1669kB)

Kalendarz
Do ko√Īca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. KawalerÔŅĹw Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - MokotÔŅĹw 2007